Es defineix com a “temps fred” al període de temps en el qual, durant més de tres dies, la temperatura mitjana diaria de l’aire és inferior a +5ºC o bé que la temperatura de l’aire no superi els +10ºC durant més de la meitat del dia.

El formigó resulta seriosament malmès si la primera gelada el sorprèn quan la seva resistència en proveta cilíndrica no ha assolit els 8N/mm2, ja que en aquest cas no és capaç de resistir els esforços interns a que es veu sotmès.

La hidratació de la pasta del ciment s’alenteix amb temperatures baixes. Les gelades poden afectar l’aigua del formigó i danyar-lo de manera permanent.

S’ha de tenir en compte que el perill que es geli el formigó fresc és major quan major és el seu contingut d’aigua. Per això es recomana que, en aquests casos, la relació aigua ciment sigui el més baixa possible.

Pel contrari la reacció química de l’aigua amb el ciment genera calor, que augmenta al elevar-se la dosificació del ciment, així com amb la utilització de ciment d’alta resistència inicial. La calor originada durant el adormiment pot arribar a ser important amb masses de formigó grans, i es redueix amb peces de poc gruix. Per tant, en aquest cas s’han d’extremar les mesures de protecció contra les baixes temperatures.

Normativa
Article 71.5.3.1 EHE, recomana suspendre el formigonat sempre que la previsió sigui que en les 48 hores següents la temperatura ambient pot baixar per sota dels 0ºC.

En els casos que per absoluta necessitat s’hagi de formigonar s’adoptaran les mesures necessàries per garantir que durant l’adormiment i primer enduriment del formigó, no es redueixen les característiques resistens del formigó.

La temperatura de la massa en el moment d’abocar el formigó no serà inferior a +5ºC i prohibeix abocar formigó sobre elements que tinguin una temperatra inferior a 0ºC.

L’utilització d’additius anticongelants requerirà una autorització expressa del Director de l’obra, i no s’utilitzaran productes que puguin atacar les armadures.

Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades s’ha evitat la pèrdua de resistència, es realitzaran els assajos d’informació necessaris per conèixer la resistència realment assolida.

Anticongelants
La utilització d’anticongelants s’ha de realitzar amb mesura i seguint les instruccions del fabricant.

No es poden utilitzar productes que puguin malmetre es armadures d’acer, en especial les que contenen ió-clor.Aquests additius poden provocar eflorescències a posteriori i també disminuir lleugerament la resistència.

Abans de la seva utilitzacó poseu-vos en contacte amb el fabricant per informar-vos de dosificacions, condicions d’execució i cura del formigó.
Encara que utilitzeu anticongelants, la temperatura d’encofrats i d’armat no serà inferior als 0ºC.

Recomanacions
En general se suspendrà el formigonat en els següents casos:

  • Sempre que estigui previst que durant les 48 hores següents pugui baixar la temperatura per sota dels 0ºC
  • Quan la massa del formigó sigui inferior a 5ºC en elements normals, o a 10ºC en elements de poc gruix
  • Quan la temperatura de motlles i encofrats sigui inferior a 3ºC.

En cas d’haver de formigonar:

  • Sempre que sigui possible es formigonarà quan la temperatura sigui més elevada, evitant formigonar al començament i final del dia.
  • És recomanable utilitzar encofrats que evitin pèrdues de calor (Aïllants; p.e. Encofrats de fusta)
  • S’allargarà la cura del formigó elmajor temps possible
  • La protecció del formigó mitjançant dispositius de cobertura o aïllaments es mantindrà almenys durant 6 dies, en funció del tipus de ciment

Es mantindrà la temperatura del formigó per sobre dels 5ºC almenys durant les primeres 72 hores.

Si s’utilitza aigua calenta convé prolongar el temps d’amassat per aconseguir una bona homogeneïtat de la massa, sense grumolls. L’aigua s’escalfarà a temperatures properes als 40ºC, i mai per sobre de 60º o 70ºC.

A títol merament informatiu es detallen altres mesures que es poden adoptar en casos especials:

  • Temperatures entre +5ºC i 0ºC: No s’utilitzaran materials glaçats. Es recomana escalfar l’aigua d’amassat i els àrids. El formigó, un cop abocat, s’haurà de protegir contra la gelada.
  • Temperatures entre 0ºC i -5ºC:S’escalfaran els àrids i l’aigua, i és necessari protegir el formigó després d’abocar-lo.

Fonts
EHE – Instrucción del hormigón estructural. Hormigón armado – 14ª Edición ( P. Jiménez Montoya – A. García Meseguer – F. Morán Cabré)
GiBIC – COAiATGI
+ Info:
www.sika.es
www.fosroc.com
www.betec.es
www.degussa-cc.es
www.satecma.es
www.procuno.pta.es/images/ARTICU18.html

La hidratació de la pasta del ciment s’alenteix amb temperatures baixes. Les gelades poden afectar l’aigua del formigó i danyar-lo de manera permanent.