MICHAEL KORS

C/ Serrano 32, Madrid

ENCÀRREC:
Projecte i Direcció d’obra

DATA DEL PROJECTE:
2011

DATA DE L’OBRA:
2011

TIPUS:
Rehabilitació

ÚS:
Comercial

PROMOTOR:
Michael Kors

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
340 m2

AUTOR DEL PROJECTE:
g4:group architecture & engineering
http://www.groupg4.com/

Projecte Comercial/Rehabilitació S4 Arquitectes: Michael Kors

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte es realitza en un edifici catalogat de PB+3+àtic que forma part d’un conjunt d’illa. L’edifici té una estructura formada per parets de càrrega de gruixos entre 45 i 65cm en funció de les plantes, i sostres unidireccionals. En actuacions estructurals anteriors ja es van estintolar part d’aquestes parets amb jàsseres i pilars d’acer.

Les necessitats de la nova propietat feia necessari desplaçar els pilars i enderrocar part de les parets de càrrega encara existents.

Per fer l’estintolament es planteja una estructura de pòrtics i pilars metàl·lics que substitueixin funcionalment els pilars i jàsseres actuals. La complexitat de l’estructura radica en què degut a la longitud de les jàsseres previstes i la limitació de les fletxes previstes per reduir les deformacions u fissures a les plantes superiors obliga a utilitzar perfils de gran inèrcia. En aquest cas estem parlant de perfils HEM450 o superiors.

Aquest tipus de perfil comporta una gran dificultat de maniobrabilitat a l’interior d’un local, a part del cost i la dificultat de trobar en estoc aquests tipus de perfils. Per tal de poder reduir la inèrcia del perfil i el risc d’aparició de fissures a les plantes superiors, s’estudia la possibilitat de realitzar una transmissió activa de càrregues. Aquest sistema consisteix en fer entrar en càrrega la nova estructura abans d’enderrocar l’estructura existent.

El procés és el següent: Es munten els pòrtics de l’estintolament, i abans d’enderrocar l’estructura original se’ls aplica la càrrega que tindran quan es faci l’estintolament. Aquesta càrrega s’aplica per mitjà d’uns gats hidràulics, d’aquesta manera obtenim la deformació prevista abans de l’enderroc. Posteriorment descarreguem els gats, ataconem el pòrtic al sostre i ja podem procedir a desconnectar l’estructura original.
Com que l’estructura ja ha assolit la deformació prevista, no tenim més deformacions al tallar els pilars i, així, reduïm a “pràcticament zero” el risc de fissures a les plantes superiors.

Dos punts molt importants a considerar són que l’estructura existent queda descarregada abans de tallar-la i, per tant, l’enderroc es fa sense elements tensionats. I l’altre punt és que amb la introducció d’aquest mètode els perfils es dimensionen només per resistència i per deformació de sobrecàrregues. Això permet reduir els perfils pràcticament a la meitat, el que suposa un gran estalvi en kg, un augment de l’alçada lliure i més facilitat d’execució d’obra.

La fonamentació de la nova estructura es planteja amb micropilons.

ALTRES PROJECTES COMERCIALS