CASA T

Golf Mas Nou
Platja d’Aro (Girona)

ENCÀRREC:
Projecte

DATA DEL PROJECTE:
2014

DATA DE L’OBRA:
2014

TIPUS:
Obra nova

ÚS:
Habitatge

PROMOTOR:
particular

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
557,60 m²

AUTOR DEL PROJECTE:
DAVID POU VAN DEN BOSSCHE
https://davidpou.net/portfolio/casat/

casa T / vivienda / S4 arquitectes / estructura / hormigón

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Projecte d’estructura per edifici destinat a habitatge unifamiliar

Fonamentació: sabates aïllades i corregudes sota els murs de contenció
Sistemes de contenció: Formigó armat
Estructura vertical: formigó, acer i pilars mixtes formigó-acer en els elements mes esvelts. Els pilars de façana vists estan formats per seccions armades d’acer.
Estructura horitzontal: Lloses massisses de formigó armat amb Llums màximes de 8m. Estudi específic de contrafletxes en encofrats i de control de deformacions durant l’execució de l’estructura metàl·lica en façana estintolada a l’extrem d’una llosa en voladís.

ALTRES PROJECTES RESIDENCIALS