ESPAI NATURA PH-1

C Antoni Solanell
Sant Cugat (Barcelona)

ENCÀRREC:
Projecte i Direcció d’obra

DATA DEL PROJECTE:
2016

DATA DE L’OBRA:
2017-2018

TIPUS:
Obra nova

ÚS:
Habitatge

PROMOTOR:
Marcove

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM):
3.030.442.43 €

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA:
4553,88 m2

AUTOR DEL PROJECTE:
ADD BAILO RULL SLP
https://www.addarquitectura.net/portfolio/espai-natura/

Espai Natura PH-1: Industrial / Obra nova | S4 Arquitectes

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Projecte d’estructura per edifici destinat a habitatge plurifamiliar, aparcaments en soterrani i piscina comunitària

Fonamentació: sabates aïllades i corregudes sota els murs de contenció
Sistemes de contenció: Formigó armat
Estructura vertical: formigó
Estructura horitzontal: Reticular i lloses massisses en zones volades

(fotografies: Jose Hevia)

ALTRES PROJECTES RESIDENCIALS